خرید ساعت دوزمانه مردانهاین ساعت مچی ساعت را به دو روش نمایش می دهد

روش اول نمایش ساعت
روش به صورت عقربه ای البته عقره ها دیجیتال هستندخرید ساعت Quamerروش دوم نمایش ساعت

روش دوم به صورت اعداد دیجیتالی  مانند تصویر زیر

خرید ساعت مچی


قیمت : 22000 تومان

کلمات کلیدی : خرید ساعت مچی خرید ساعت