ساعت زیر را نگاه کنید !!!
ساعت زیر چه ساعتی را نشان می دهد ؟
در حال حاضر ساعت
2:35 دقیه است اگر دقت کنید انچه عقره دیجیتال این ساعت نمایش می دهد همان دقیقه است


ساعت بدون عقربه با عقربه

ساعت بدون عقربه با عقره دیجیتال

ساعت