برای خرید ساعت به قیمت روز شما می توانید وارد سایت های تولید کنندگان ساعت شوید و  قیمت را بسنجید در بسیاری از موارد دیده می شود که این قیمت به صورت غیر قابل باوری کمتر از ایران هستند
این تغییر قیمت کاذب بوده و به زودی این تغییرات کاذب از بین می روند تنها کار شما این است که کمی صبر کنید تا این ساعت ها به قیمت واقعی خود برسند

ساعت مچی
خرید ساعت مچی